Nyelvtörvény itt is, ott is

Létrehozás: 2009. szeptember 05., 15:52 Legutolsó módosítás: 2009. szeptember 06., 08:13

Dr. Fabiny Tamás, evangélikus püspöknek az Evangélikus Élet hasábjain (2009. 09. 06.), az Égtájoló rovatban a szlovák nyelvtörvény apropóján írt cikkét közöljük az alábbiakban.

Nyelvtörvény itt is, ott is

Dr. Fabiny Tamás

Sólyom Lászlót, Magyarország köztársasági elnökét a szlovák hatóságok nem engedték be országukba. Hiába indult el magyar államfő, hogy a komáromi Szent István-szobor leleplezésénél jelen legyen, útközben feltartóztatták. Nem mondhatta el ünnepi beszédét, amely pedig alighanem utalásokat tartalmazott volna első királyunk Imre herceghez intézett intelmeire, benne a befogadásra és a nemzetek közötti békés együttélésre való felszólításra. Azért legalább e hasábokon idézzük emlékezetünkbe e máig érvényes testamentumot: „Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod." (A rend kedvéért azért nem árt megjegyezni, hogy a szlovákiai magyarság még csak nem is jövevény, hanem őshonos lakosság azon a vidéken.) Köztársasági elnökünk Komárom magyarországi oldalán elindult a hídon, ám annak közepén feltartóztatták, és nem érkezhetett meg ugyanannak a városnak szlovákiai oldalára. Nem juthatott át az Európai Unióból az Európai Unióba.

Minderről Finnországban értesültem, ahová feleségemmel együtt kaptunk néhány napos szolgálatra meghívást. Jyväskylä-ben, a két évente megrendezett Kirkkopäivät – egyházi napok – forgatagában hallottam az először képtelenségnek tűnő hírt. Internetes kapcsolathoz jutva láthattam a botrányos jelenetet, hallhattam államelnökünk megrendült szavait, amelyben kimenthetetlennek és az európai értékekkel ellentétesnek minősítette északi szomszédaink lépését. Sok időm azonban nem volt lamentálásra, mert sietnem kellett arra a fórumra, amelyen három püspök beszélgetett az egyház, a társadalom és a közélet kérdéseiről. Jussi Rytkönen, a Kotimaa című hetilap szerkesztője vezette a kétórás, angol nyelvű beszélgetést, amelynek résztvevője volt még Matti Repo tamperei és Julius Filo nyugalmazott pozsonyi püspök. Sajátos találkozás volt ez, hiszen huszonöt évvel ezelőtt mindhárman jelen voltunk a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésén. Finn testvérünk akkor még nem lila püspöki ingben, hanem gitárral a nyakában, hiszen a nagy sikerrel bemutatott afrikai mise egyik közreműködője volt. Filo püspöknek sem volt még ilyen ősz a haja – ő az ifjúsági nagygyűlés egy kerekasztal-beszélgetésén képviselte egyházát. Magam pedig éppen e találkozó egyik szervezője lehettem. Az élénk érdeklődéssel kísért pódiumbeszélgetés elején megállapíthattuk, hogy mennyire megváltozott a világ az elmúlt negyed században. Ki-ki szólt a beköszöntött – vagy éppen megőrzött – szabadság lehetőségeiről, a társadalmi kérdésekre adott keresztény válaszokról. A jelen gondjainak vázolása során említést tettem a szélsőségek előretöréséről is. Önkritikus voltam, és leszögeztem, mennyire nyugtalanítanak a romák elleni gyilkos támadások, valamint hogy szerfölött nem örülök a Magyar Gárda tevékenységének sem. Viszont – folytattam – ugyanilyen nyugtalanítónak tartom a Szlovákiában megerősödő, immár kormányszintű magyarellenességet. Reményemnek adtam hangot, hogy az egyházak képesek másfajta hangot megütni, és elhatárolódni a gyűlölködés minden formájától. Pozitív példaként említettem, hogy a dunaszerdahelyi futballstadionban megtapasztalt rendőri brutalitás után mindkét egyház püspöki kara elítélte a szélsőséges megnyilvánulásokat. Ennek nyomán azt hangsúlyoztam, hogy merem remélni: a szlovákiai nyelvtörvény okozta feszültséget is inkább enyhíteni, mint szítani fogják az egyházak. Mert a nyelvtörvény a maga büntető szankcióival olyan képtelen helyzeteket teremt, amelyek a különösen is az anyanyelvi igehirdetést a reformációtól kezdve valló protestáns egyházak szándékaival szemben állnak.

A fórumot követően több jelenlevővel beszélgettünk erről a helyzetről. Volt véleményük. Már csak azért is, mert a finnországiaknak is bőven van tapasztalatuk a nemzetiségek együttélésével és nyelvhasználatával kapcsolatban.  Míg a szlovákiai magyarság az ország lakosságának körülbelül tíz százalékát alkotja, addig a finnországi svédek aránya alig valamivel több, mint  öt százalék. A svéd nyelv státuszáról az alkotmány 14. cikkelye rendelkezik, egyértelműen kimondva, hogy Finnország nemzeti nyelvei a finn és a svéd, és mindkét nyelv lehet kisebbségi vagy többségi nyelv, annak függvényében, hogy hol és milyen összefüggésben használják. A helységnévtáblák mindenhol, vagyis a tisztán finn vidékeken is kétnyelvűek. Ha az elmúlt évtizedekben módosították a nyelvtörvényt, annak éppen a svéd nyelv védelme volt az oka. Korábban ugyanis a kisebbség nyolc százalékos arányában jelölték meg azt a határt, amettől egy adott települést kétnyelvűnek nyilvánítottak, ám ma már hat százaléknál húzták meg ezt a vonalat. Ám a nyelvtörvény 3. cikkelye szerint az ország állampolgára bárhol korlátozás nélkül és hivatalosan is használhatja anyanyelvét. Példának okáért egy svéd anyanyelvű személy egy lappföldi finn többségi településen is kérheti, hogy a rendőrség svédül hallgassa ki. Az oktatásban is érvényesül ez a nyitottság. Minden egyes iskolás tanul svédül, valamint az iskolákban fenn kell tartani svéd tagozatot, ha az intézmény bármely osztályában legalább tizenhárom svéd nyelvű diák tanul. Svéd középiskolát akkor lehet alapítani, ha minden évfolyamra legalább kilencen jelentkeznek. A három állami rádiócsatorna közül egy svéd, a televíziós pedig váltakozva sugároz finn, illetve svéd nyelvű adásokat.

Érdemes arra is kitekinteni, miként van mindez az egyházban. Nos, 1923 óta önállóan működik a porvoói svéd püspökség. Természetes az egyetemi szintű svéd nyelvű teológiai képzés is. Sőt – tudom meg vendéglátóimtól –, a Finn Evangélikus Egyház csak azt a lelkészt ordinálja, aki svéd nyelvvizsgával rendelkezik. Még az a helyzet sem számított rendkívülinek, hogy a finn egyház érseke a ’80-as években éppen a svédnyelvű kisebbséghez tatozó, John Vikström lehetett.

A fenti adatok azért is rendkívül tanulságosak, mert közismert, hogy a finn – svéd viszonyt is milyen súlyos történelmi örökség terheli. Úgy tűnik azonban, ők ösztönösen is tudják: „az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.” Nem tudom bizonyítani, de kizárni sem lehet, hogy e toleranciában szerepet játszik az ország túlnyomó többségére jellemző evangélikus hit. Éppen ezért nem vagyok képes feladni reményemet, hogy Luther Márton kelet-közép-európai örökösei is utat találnak egymáshoz.

Véget értek a finn egyházi napok, a Kirkkopäivät. Jyväskylä-ből immár Kuopio felé autózunk. A számtalan kis szigetet apró hidak kötik össze, rajtuk háborítatlanul közlekednek békés és derűs emberek.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben